Vedtekter for Mogreina Grendeutvalg

Vedtatt av årsmøtet, 12. februar 2019, oppdatert av årsmøtet 6.september 2021


§1 Om Grendeutvalget

Grendeutvalget skal være åpent for alle i Mogreina skolekrets, det være seg enkeltpersoner eller representanter for institusjoner, lag og foreninger som har tilhørighet i kretsen.

§2 Grendeutvalgets oppgaver

Grendeutvalget har følgende oppgaver;

 • Det skal være høringsinstans overfor kommunen plansaker og lignende på vegne av lokalmiljøet.
 • Tilrettelegge for at lag, foreninger og organisasjoner som kan tilby lokale aktiviteter for innbyggere i Mogreina, primært for barn og unge.
 • Ha ansvar for administrering av tiltak i kretsen.
 • Forvalte Grendeutvalgets verdier på en slik måte at det kommer kretsen til gode.

Grendeutvalget skal ivareta kretsens interesser ovenfor offentlige myndigheter og i forhold til tiltakshavere som planlegger prosjekter som kan få betydning for miljøet i kretsen. Saker som tas opp må være av allmenn interesse i hele kretsen. Det skal likevel legges spesiell vekt på tiltak for barn og unge og for nye innbyggere.

Grendeutvalget skal behandle og fordele Tilskudd til nærmiljøtiltak dersom kommunen bevilger dette, samt være høringsinstans for kommunen.

Grendeutvalget skal arbeide for at det etableres tilstrekkelig antall lag/foreninger/organisasjoner i Mogreina skolekrets slik at vedtektene i større grad kan tilpasses kommunens generelle vedtekter for grendeutvalg.

Grendeutvalget skal føre regnskap som skal fremlegges for godkjenning av Årsmøtet. Alle bilag skal signeres av leder og kasserer.

§3 Politisk uavhengighet

Grendeutvalget skal være partipolitisk uavhengig. Partier eller partilag kan ikke oppnevne egne representanter til grendeutvalget.

§4 Årsmøtet/Generalforsamling

Grendeutvalgets øverste myndighet er Årsmøtet. Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av mars. Årsmøtet skal bekjentgjøres på grendeutvalgets nettside og i sosiale medier beregnet for Mogreina, med minimum fire ukers varsel.

Saker til behandling må være styret i hende minimum to uker før årsmøtet finner sted.

Årsmøtepapirer skal bekjentgjøres på grendeutvalgets nettside minimum en uke før årsmøtet finner sted.

Personer over 18 år med registrert bostedsadresse 2054 Mogreina har stemmerett på Årsmøtet. Dette er ikke til hinder for at personer under 18 kan velges til styret med stemmerett. Med mindre annet er bestemt, er et vedtak gyldig med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal ansees som ikke avgitt.

Årsmøtet avholdes årlig innen utgangen av mars og skal behandle følgende saker:

 • Valg av møteleder, samt to representanter til å signere protokollen.
 • Godkjenning av årsberetning.
 • Godkjenning av regnskap.
 • Behandle innkomne forslag.
 • Vedta handlingsplan.
 • Vedta budsjett.
 • Valg av styre, revisor og valgkomité:

Styret
Det skal velges et styre bestående av leder, nestleder, sekretær og kasserer, samt tre styremedlemmer.

Utover dette kan styret utvides på den måten de selv finner det hensiktsmessig med følgende forutsetninger:

 • Personene som velges til grendeutvalget behøver ikke være tilknyttet medlemsorganisasjon.
 • Hvert kjønn skal være representert med minst 40%.

Revisor
Det skal velges en revisor.

Valgkomité
Det skal velges en valgkomité med tre medlemmer, hvorav en representant fra FAU ved Mogreina skole.

§5 Møter

Grendeutvalget avholder møte når leder bestemmer det eller når 2 av utvalgsmedlemmene ber om det.

Saker som behandles i Grendeutvalget avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjøres saker med leders dobbeltstemme. Det føres protokoll fra møtene.

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevd, eller når minst 20 personer skriftlig krever dette.

§6 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer krever to tredjedels flertall av de avgitte stemmer og må vedtas på ordinært årsmøte. Endringer trer i kraft umiddelbart.

#

Mogreina, 12.02.2019 / 06.09.2021