Nyheter fra Norges mest sentrale grein

40 minutter fra Oslo, seks timer fra New York - klart vi har mye å melde om!


Ber kommunen sette av areal til fremtidig utvidelse av Mogreina skole

(Mogreina, 2. desember 2018) Mogreina Grendeutvalg vil sterkt anmode om at kommunen i det videre arbeidet med kommuneplan tar med et tilstrekkelig areal som settes av til offentlig formål slik at et areal for en fremtidig utvidelse av Mogreina skole er sikret i tråd med kommunens egne planer.

Last ned hele Grendeutvalgets brev til Ullensaker kommune i linken under. 


Ett skritt i riktig retning

Mandag annonserte opposisjonen i Ullensaker at de ønsker å sette av midler til forarbeid knyttet til påbygg av skolen og etablering av idrettsanlegg i Mogreina.

(Mogreina, 26. november 2018) Ap, SV og MDG forslår i RB å sette av 500.000 kroner til forarbeid med påbygg ved Mogreina skole og etablering av flerbrukshall og sjuer kunstgressbane i tilknytning til skolen. Tiltaket er i tråd med hva Mogreina Grendeutvalg og Ullensaker Idrettsråd har bedt om.

- Dette er helt klart ett skritt i riktig retning. Vi regner med at Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og KrF også ser nødvendigheten av å følge opp kommunens tidligere vedtak, og at det synliggjøres i budsjettbehandlingen uavhengig av eventuell nærings- eller eiendomsskatt, sier Leder av Mogreina Grendeutvalg, Tom Rosenvinge.

Grendeutvalget har det siste halvåret jobbet aktivt for Mogreinas unge befolkning som stadig øker i omfang. Søndag mottok Formannskapet i Ullensaker kommune et felles brev fra Grendeutvalget og Idrettsrådet der man nettopp ber om at det settes av prosjektmidler til idrettshall og oppgradering av skolen når kommende års budsjetter skal legges, i tråd med de planer om kommunen selv har lagt for videre utvikling av Mogreina som oppvekstsenter.

- Skolen er den eldste i Ullensaker som ikke har fått vesentlige oppgraderinger. Den er en viktig bærebjelke i Mogreina som må oppgraderes i kombinasjon med bygging av en basishall som vil gi barn og unge i Mogreina et tilsvarende lærings- og aktivitetsmiljø som øvrige barn i Ullensaker. Nå er det Mogreinas tur, sier Rosenvinge.

Se faksimilie under for mer informasjon.


Slutt for utleie av grendehuset - jakter investor

Norrøna Grendehus på Mogreina legges ned inntil videre. Nå jakter Grendeutvalget på en samarbeidspartner som ønsker å utvikle den 1,5 mål store tomten sentralt i Mogreina.

(Mogreina, 15. november 2018) Norrøna Grendehus har i en årrekke fungert som samfunnshus til allmenn nytte for alle i og utenfor Mogreina. Nå er det imidlertid slutt. Vedlikeholdsetterslep og mangler har blitt så store at det ikke lenger er forsvarlig å leie ut bygget.

- Vi skulle veldig gjerne ha fortsatt driften av Norrøna, men vi er avhengig av at bygget tilfredsstiller krav til sikkerhet. Når så ikke er tilfelle må vi tenke alternativt, sier leder av Mogreina Grendeutvalg, Tom Rosenvinge.

På oppdrag fra Grendeutvalget har byggmester, elektriker, fyringstekniker og brannvernskonsulent gjennomgått bygningsmassen. Tilbakemeldingene viser at grendehuset per i dag ikke tilfredsstiller krav til utleie, og at kostnadene for å sette grendehuset tilbake i stand er større enn det fremtidige inntektspotensialet.

- Grendeutvalget skal tilrettelegge for mest og best mulig aktivitet for barn og unge i Mogreina skolekrets. Norrøna har vært et flott tilbud, men alt har sin tid. Nå må vi se på alternative måter å skape et godt aktivitetstilbud for de 350 barna i Mogreina, sier Rosenvinge.

En av mulighetene Grendeutvalget nå ser på, er muligheten for å omregulere den vel 1,5 mål store tomten.

- Styret har et ansvar for å forvalte de verdier grendeutvalget besitter på en best mulig måte. Dersom vi kan frigjøre kapital bør vi kunne finne mange gode formål som vil komme barn og unge til gode på Mogreina, avslutter Rosenvinge.

For utfyllende informasjon, se vedlegg under.


Grendeutvalget kaller inn til møte om Norrøna Grendehus

En av Grendeutvalgets oppgaver er ansvaret for Norrøna Grendehus som har fungert som forsamlingslokale for utleie i mange år.

I løpet av 2018 har Norrøna mistet flere faste leietakere. Samtidig er det et betydelig vedlikeholdsetterslep på bygget. Det er konstatert lekkasje i tak, og varmeanlegget er defekt. I tillegg er det betydelige råteskader i bygningsmasse.

Disse kostnadene sett opp mot en estimert nedgang i leieinntekter, gjør at Grendeutvalget er avhengig av å tenke nytt. I den anledning kalles det inn til møte på Norrøna Grendehus torsdag 15. november kl 19.30.

Agenda:
- Tilstandsrapport for Norrøna
- Diskusjon angående alternativer for drift av Norrøna

Vi ønsker alle velkommen til en god diskusjon til Mogreinas beste. Inntil videre har Grendeutvalget stanset utleie av Norrøna.


Penger til kodeklubb og bueskyting

Mogreina Grendeutvalg har tildelt midler fra Grendepotten. I 2018 er det barn med pil, bue og pc som får nyte godt av midlene.

(Mogreina, 18. oktober 2018) Hvert år har Mogreina Grendeutvalg gleden av å tildele midler til nærmiljøtiltak til lokale lag og foreninger. Pengene, som er en tildeling fra kommunen, skal initiere og støtte positiv aktivitet som fremmer et godt nærmiljø.

- Ullensaker kommune er egentlig ganske kule! Hvert år mottar vi i Grendeutvalget et tilskudd til nærmiljøtiltak, populært kalt "Grendepotten», som lag og foreninger kan søke om tildeling fra. Veldig hyggelig for oss, og veldig gledelig for de som drar nytte av pengene, sier Tom Rosenvinge, leder av Mogreina Grendeutvalg.

For 2018 har Mogreina Grendeutvalg valgt å tildele midler til Mogreina Kodeklubb (kr 15.000) og Ullensaker Bueskytterklubb (kr 5.500).

Mogreina Kodeklubb er et nytt tiltak som raskt har blitt populært blant barn i Mogreina. Kodeklubben drives av engasjerte foreldre gjennom FAU Mogreina skole, og tilbyr databasert koding på en morsom måte. Pengene fra Grendepotten vil gå til å utvikle aktivitetstilbudet som fungerer som et supplement eller alternativ til fysiske aktiviteter.

Ullensaker Bueskytterklubb har de siste årene bygget anlegg i Mogreina. Nå intensiveres rekrutteringen, og midlene vil gå til utstyr for barn og unge i Mogreina.


Hvor er verdigheten, OSL?

Det var en gang en spelemann som kjøpte seg ei ku. I motsetning til i sangen trivdes både Per Spelmann og kua rett så godt. Kua fikk gresse som den ville, og den ga rikelig med melk til både Per og Pål og sikkert Espen Askeladd også.

Årene gikk, og etter hvert som kua blei større og større ga den melk til fler og fler. Det var bare ett problem. Beitet som kua gikk på var i ferd med å bli for lite. Det kan da vel ikke gjøre så mye om kua får beite litt på annenmanns grunn, tenkte Per og gjorde sine hoser grønne for sine naboer.

Og slik gikk det til at kua sakte men sikkert spiste seg utover, lenger og lenger inn på jordene rundt. Litt for langt, synes naboene. Men nå var både Per og Pål og Espen, ja kongen med, så avhengig av kua at det var svært få som brydde seg om hvor kua gikk, hva kua spiste og hvor høyt den rauta så lenge de fikk melk.

For kua var blitt både feit og ven. Den var blitt den flotteste kua i hele Norden, ja til og med flottere enn både Søren og Svante kunne skilte med i sør og i øst.

Og Per var blitt storkar, akkurat som Bør Børson. Han talte i store ord om alt hva melka betydde for landet. At han fikk både gull og sølv på bekostning av naboene var mest å forvente, så viktig som Per var blitt, mente han.

Og hadde dette vært et godt gammeldags norsk eventyr hadde det vært snipp, snapp, snute, så var eventyret ute. Men det er det faktisk ikke, OSL. Vi lever ikke i eventyrland. Dette er 2018. Og i 2018 oppfører vi oss ikke som om Per Spelmann som sjonglerer mellom ku og fele, alt ettersom hva som passer ham best.

I 2018 opptrer vi med verdighet. Vi har innført CSR, eller bedriftens samfunnsansvar, som det heter på norsk. OSLs samfunnsansvar strekker seg til å forsyne resten av landet med lufttrafikk og midler til å opprettholde flesteparten av flyplassene vi har. OSL går dundrende overskudd hvert eneste år, penger som kommer godt med både i statskassen og i kommune-Norge. Viktig - absolutt, men til hvilken pris?

Vi har fortsatt til gode å høre ett ord - én setning - én argumentasjon - som tar utgangspunkt i de som må betale regninga. Ikke en eneste tanke eller ett eneste tiltak i favør av naboene som kua tramper på hver eneste dag, og som de ved bruk av en kartkopi påført litt rødt og gult i verste fall slenger ut i en 30 år lang usikkerhet.

Med torsdagens offentliggjøring av nye støykart sår OSL tvil, usikkerhet og forvirring for alle som bor på østre side av Gardermoen. OSL er enda ett skritt nærmere eget mål om å bli Nordens største kjøpesenter. Men til hvilken kost? Det er det på tide at også OSL tenker på...

Innlegget ble publisert i Romerikes Blad 15. oktober 2018 Nå er det Mogreinas tur!

(Mogreina, 8. oktober 2018) Ullensaker kommune har gjennom tydelig og god strategisk planlegging på kommuneplannivå tatt noen tydelige valg i retningene for utvikling av kommunen etter at hovedflyplassen kom til Gardermoen. Dette illustreres godt gjennom et regionalt sentrum på Jessheim og en tilhørende og tydelig tettestedstruktur som skal gi Ullensakers befolkning et alternativ til å bo i «byen».

Gjennomgående er det mange unge og nyetablerte som velger å etablere seg i tettstedene og kommunen har vært dyktig til å bygge opp gode oppvekstsentre i disse områdene med et godt tilbud både på skole og fritid. Eksempelvis kan nevnes Kløfta, Nordkisa, Borgen, Sand/Hovin og Algarheim som har fått skole og/eller fritidsløft. Alle fornuftige og gode tiltak som bidrar til å gjøre Ullensaker til et godt sted å bo og vokse opp.

De siste 10 årene har kommunen investert og prioritert i skole og/eller idrettstilbud i alle disse tettstedene med unntak av Mogreina, til tross for at også Mogreina har hatt en betydelig befolkningsvekst, hovedsakelig av yngre mennesker som velger å etablere seg med familie i området.

Det er liten tvil om at skolen har et større utvidelse- og moderniseringsbehov. Mogreinas befolkning var derfor svært fornøyd da skolen sammen med nye idrettsflater og hall ble satt på dagsorden i kommunestyret høsten 2014. Den gang valgte man å prioritere Algarheim først.

Når det prosjektet nå fullføres må det være Mogreinas tur. Skal man skape gode oppvekstmiljøer er det av avgjørende betydning å både ha et godt skole- og fritidstilbud. Dette finnes nå i alle kommunens tettsteder med unntak av Mogreina. I Mogreina er det nemlig ikke gjort noen større investeringer de siste 40 årene utover en brakkerigg til skolen.

For ordens skyld kan nevnes at på grunn av manglende idrettsflater finnes det ikke noe lokalt idrettslag i Mogreina. Dette medfører at 350 barn i barneskolealder og yngre splittes på en rekke ulike klubber. I noen tilfeller har enkelte årganger bedrevet samme idrett i fire ulike klubber samtidig. Samtlige utenfor Mogreina - sågår også utenfor kommunen.

For Mogreinas unge befolkning som stadig øker i omfang, er det nå av avgjørende betydning å få opp et godt og samlet tilbud for barn- og unge, når nå kommende års budsjetter skal legges i tråd med de planer om kommunen selv har lagt for videre utvikling av Mogreina som oppvekstsenter.

Skolen er en viktig bærebjelke i Mogreina som må oppgraderes i kombinasjon med en flerbrukshall. Barn i Mogreina har krav på et tilsvarende lærings- og aktivitetsmiljø som øvrige barn i Ullensaker.

Innlegget ble publisert i Romerikes Blad 8. oktober 2018


Rekordoppmøte i Mogreina

Over 300 møtte opp på Mogreinamarsjen.

(Mogreina, 16. september 2018) Over 300 mennesker stilte til start da Mogreinamarsjen ble arrangert for 29. gang søndag.

- Utrolig moro at så mange engasjerte mennesker stiller opp for Mogreina, sier arrangementsansvarlig May Helen Lundberg.

Viktig å samle greina
Med nesten 2000 innbyggere er Mogreina et betydelig tettsted i Ullensaker. Mogreinamarsjen er ett av flere sosiale tiltak Grendeutvalget arrangerer for å forsterke Mogreina som et godt sted å bo med gode tilbud til alle i bygda. Lundberg mener denne type arrangementer er viktig.

- Når over 300 personer stiller opp, både på grunn av marsjen, så vel som det sosiale i etterkant, er det klart at slike tilstelninger er av stor betydning. Dette bidrar _til å forsterke det gode miljøet vi har i Mogreina, sier Lundberg.

Dagens turløype på snaue tre kilometer inneholdt poster med spørsmål rettet mot store og små. I motsetning til tidligere år var start og mål flyttet fra grendehuset til skolen. Representanter fra skolekorpset, bygdekvinnelaget, speideren, _FunHouse og golfen bidro til aktiviteter gjennom arrangementet.

Nordic Choice Hotels, Lekia Kanutten, Sport1, Blomsterverden, Fun House, Kiwi Dal, Egon Jessheim, Fabel Studio, Nes Svømmehall og Munter Sport- og Gastro Bar stilte alle opp med premier til arrangementet.


Klart for høstens vakreste eventyr!

16. september arrangeres Mogreinamarsjen, en artig og sosial turløype som passer like godt for voksne som for barn. Det blir morsomme poster og trekning av flotte premier etter gjennomført marsj.

Start og mål: Mogreina skole

Program:

13.00-14.00 Løpende start Mogreina marsjen

14.00 Grillene er varme

15.00 Loddtrekning

16.00 Arrangement slutt

Aktiviteter på skoleområdet av FunHouse, Speideren og Ullensaker Bygdekvinnelag under hele arrangementet.

Pris: Kr 50 per familie. Da er du også med i trekningen av svært flotte premier!

Salg av vafler og pølser til å grille på bålet

Gratis saft til alle barn!

Ta med grillmat, bord og stol - så ordner vi grill!Interesseorganisasjon mot tredje rullebane

(30. mai 2018) Nei til tredje rullebane er en interesseorganisasjon for berørte innbyggere i forbindelse med planlegging og en ev. utbygging av en tredje rullebane på Oslo Lufthavn Gardermoen. Organisasjonen skal ivareta natur, miljø og berørte innbyggere i forbindelse med planlegging av en tredje rullebane på Oslo Lufthavn.

Onsdag 6. juni kl. 18 arrangeres ekstraordinært årsmøte i Ullensaker Rådhus der organisasjonen formelt blir stiftet. Grendeutvalget oppfordrer flest mulig til å stille opp - vi møter selvfølgelig selv!


Grendepotten for 2018!

Grenepotten er et lokaltilskudd som Grendeutvalgene i kommunen fordeler på vegne av Ullensaker kommune. Grendepotten har nå skiftet navn til "Tilskudd til nærmiljøtiltak", men summen (40.000) og kriteriene er lik. Les mer om hva som skal til for at ditt vel, lag eller forening kan søke om midler på linken under. Frist for søknad er 30.juni.

Grendepotten


BaneNor vurderer etablering mellom Hauerseter og Mogreina

(08. mai 2018) Mogreina Grendeutvalg er gjort kjent med at Bane Nor planlegger ny kombi- og tømmerterminal for godstransport på jernbane mellom Hauerseterkrysset og Mogreinakrysset på østsiden av dagens togtrasé. Vi har bedt Ullensaker kommune om en redegjørelse. Les mer under.


På tide å prioritere Mogreina

Nytt styre i Grendeutvalget vil ha Mogreina på kartet.

(20. april 2018) Mogreina Grendeutvalg valgte i februar nytt styre. Grendeutvalget ønsker et større engasjement fra egne innbyggere, samt fra kommunen.

- Mogreina står ved et veiskille. Selv om det de senere årene har vært en positiv tilflytning, har ikke Mogreina utviklet seg i takt med resten av kommunen. Med så mange fine folk samlet på ett sted må det være mulig å gjøre noe med dette, mener Tom Rosenvinge, leder i Mogreina Grendeutvalg.

Les hele pressemeldingen ved å trykke på knappen under!


Sessvoll: Oppgraderer skytefeltet

(04. april 2018) Mogreina Grendeutvalg ser positivt på forsvarets planer om å ivareta miljøperspektivet i forbindelse med opprustningen av skytterbanen på Sessvollmoen.

Grendeutvalget ønsker likevel å påpeke at det må iverksettes tilstrekkelig støyavbøtende tiltak for Mogreinas befolkning. Les høringssvaret ved å trykke på knappen under!